از خواجه عبدالله انصاری پرسیدند عبادت چیست ؟

درخواست حذف این مطلب

از خواجه عبدالله انصاری پرسیدند عبادت چیست ؟

فرمود :

عبادت خدمت به خلق است....پرسیدند چگونه؟

گفت اگر هر پیشه ای که به آن اشتغال داری رضای خدا و مردم را در نظر داشته باشی این نامش عبادت است

پرسیدند :

پس و روزه و خمس...این ها چه هستند؟؟؟

گفت : اینها اطاعت هستند که باید بنده برای نزدیک شدن به خدا انجام دهد تا انوار حق بگیرد...