روزگار غریبی است ...

درخواست حذف این مطلب

روزگار غریبی است ...

نمکدان را که پر میکنی توجهی به ریختن نمکها نداری ...

اما زعفران راکه میس به دانه دانه اش توجه میکنی..!!

حال آنکه بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست...

ولی بدون زعفران ماهها و سالها می توان آشپزی کرد و غذا خورد ...

مراقب نمکهای زندگیتان باشید ...

ساده و بی ریا و همیشه دم دست ...

که اگر نباشند وای بر سفرهٔ زندگی....