شــوهرتــو اینــطــورے جــادو کن ...

درخواست حذف این مطلب

شــوهرتــو اینــطــورے جــادو کن ...

بهجــاے ایــنــڪــه در جــمــلــات خــود از ڪــلــمــه تــو اســتــفــاده ڪــنــیــد،مــســئولــیــت احــســاســات خــود را بــه عــهده بــگــیــریــد و از ڪــلــمــه "مــنــ" اســتــفــاده ڪــنــیــد تــوجــه ڪــنــیــد ڪــه جــمــلــاتــے ڪــه در آن از ڪــلــمــه "تــو" اســتــفــاده مــیــشــود چــقــدر ســرزنــش ڪــنــنــده بــه نــظــر مــیــرســنــد

بــه جــاے آنــکه بــگــویید:

تــو مــنــو عــصــبــانــے مــیــڪــنــیــ

تــواصــلــا اجــازه نــمــیــدے حــرف بــزنــم

 جــمــلــات زیــر را بــه ڪــار بــریــد :

عــصــبــانیــهســتــم

مــیــخــوام همــیــن حــالــا صــحــبــت ڪــنــمــ.

زمــانیــڪــه ایــن جــمــلــات را بــا ضــمــیــر مــن شــروع مــیــڪــنــیــد ایــن گــونــه جــمــلــات ڪــمــتــر مــوجــب عــصــبــانــیــت طــرف مــقــابــل مــیــشــونــد

مــســئولــیــت احــســاســات را بــر دوش خــود فــرد مــیــگــذارنــد و بــیــشــتــر احــتــمــال دارد ڪــه همــســرتــان بــه شــمــا گــوش دهد

ســیــاســتــ_هایــ_زنــانــه

zanoasheghi