آیت الله فاطمی نیا :

درخواست حذف این مطلب

آیت الله فاطمی نیا :

شخصی گرفتاری و مشکل مهمی برایش پیداشده بود.

ی به او عملی یاد داده بود که چهل روزانجام دهد تا مشکلش حل شود. عمل را انجام میدهد و چهل روز تمام میشود اما مشکل برطرف نمیشود.

میگوید : روزی اضطر دردلم افتاد و از منزل خارج شدم، پیرمردی به من رسید و گفت: آن مرد را میبینی (اشاره کرد به پیرمردی که عبا به دوش داشت و عرقچین سفیدی بر سر) ؛ گفت : مشکلت به دست او حل میشود! (بعدا معلوم شد که آن شخص آقاشیخ رجبعلی خیاط است)

آقاشیخ رجبعلی آدم خاصی بود، خدابه او عنایت کرده بود.مجتهدین خدمت او زانو میزدند و ماس می د نظری به آنها د!

میگوید: خودم را باسرعت به شیخ رساندم و مشکلم را گفتم!

تا سخنم تمام شد گفت : چهار سال است که شوهر خواهرت مرده و تو یک سری به خواهرت نزده ای! توقع داری مشکلت حل شود!؟

میگوید: رفتم به خانه ی خواهرم ، بچه هایش گریه د و گله د؛ بالا ه راضیشان و خوشحال شدند و رفتم.

 فردا صبح اول وقت مشکلم حل شد.