دوست خوب غمها را از بین نمی برد اما...

درخواست حذف این مطلب

دوست خوب

غمها را از بین نمی برد

اما...

کمک میکند

با وجود غمها محکم

بایستیم...

درست مثل چتر خوب

که باران را

متوقف نمیکند...

اما کمک میکند

آسوده زیر باران بایستیم

تقدیم به همه دوستان عزیزم